Page 2 - Slovenci v Himalaji od 1954 do 2013

Basic HTML Version

2
S L O V E N C I V H I M A L A J I O D 1 9 5 4 D O 2 0 1 3
SLOVENCI V HIMALAJI OD 1954 DO 2013
SLOVENIANS IN THE HIMALAYAS FROM 1954 TO 2013
Zbrala / Compiled by:
Tone Škarja
(tone.skarja@siol.net) iz arhiva Komisije za odprave v tuja gorstva / from archive of Commission
for Foreign Mountains
Matjaž Šerkezi
(matjaz.serkezi@pzs.si), strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije / Legal Assistant of
Alpine Association of Slovenia
Fotografije / Photos:
Osebni arhiv Toneta Škarje / Personal archive of Tone Škarja
Fotografija na naslovnici / Photo on front cover:
Plaz s Kumbakarne / Avalanche from Kumbakharna
Fotografija na zadnji platnici / Photo on back cover:
1. Domačinka / A local girl
2. Jaki v bazi pod Čo Ojem / Yaks in B.C. of Cho Oyu
Oblikovanje / Design:
MEDIA CENTER, Marko Gorjup s.p.
Založila in izdala / Published and issued:
Planinska zveza Slovenije, december 2013
Podatki so zbrani iz poročil KA in KOTG PZS. Morebitne pripombe sporočite na e-naslov matjaz.serkezi@pzs.si